Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy občianskeho združenia
NázovČlánok I.
Názov občianskeho združenia je:  Život je PES :-)

IČO 42239753

Článok II.

Sídlom občianskeho združenia je: Páterova 14, 048 01 Rožňava


Článok III.
Cieľ a hlavné smery činnosti občianskeho združenia

Občianske združenie – názov (ďalej len združenie) je dobrovoľné, neziskové, nepolitické a nenáboženské združenie, ktoré združuje ľudí sympatizujúcich s jeho myšlienkami. Jeho hlavným cieľom je pomoc nechceným, týraným a túlavým psom a iným zvieratám v meste Rožňava, pomoc a podpora pri vzniku a dlhodobom prevádzkovaní Mestského útulku pre týrané a opustené zvieratá v Rožňave a podpora humánneho využitia týchto zvierat pre potreby ľudí.

Hlavné smery činnosti tvoria:
a)    pomoc pri výstavbe a prevádzke útulku  pre psov a iné zvieratá v Rožňave
b)    využitie zvierat v rôznych sférach života spoločnosti
c)    podpora pohybových aktivít detí mládeže a zdravotne postihnutých osôb
d)    osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, smerujúca k zvýšeniu tolerancie a zodpovednosti voči zvieratám
e)    výchova detí a mládeže k pozitívnemu vzťahu k živým tvorom
f)    organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií
g)    realizácia špecifických programov a projektov
h)    spolupráca s organizáciami podobného zamerania
i)    poradensko-informačné služby

Článok IV.
Členstvo v združení, práva a povinnosti členov

Sú dva typy členstva:
a)    členstvo
b)    čestné členstvo


a)    Členstvo vzniká na základe vlastnej žiadosti o vstup do občianskeho združenia bez ohľadu na vek štátnu príslušnosť, národnosť, pohlavie, rasu, náboženské vyznanie a politickú orientáciu. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada. Podmienkou pre vstup do združenia je súhlas s jeho stanovami.

Členstvo zaniká:
vystúpením
úmrtím
vylúčením
zánikom organizácie

Práva a povinnosti členov:

•    Členom združenia môže byť fyzická ako i právnická osoba
•    Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia
•    Každý člen má jeden hlas, ak nie je stanovené inak, hlasovanie je verejné, ak členská chôdza nerozhodne inak
•    Člen má právo podieľať sa na činnosti združenia
•    Člen má právo obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami, návrhmi a žiadať o stanovisko
•    Člen má právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
•    Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia
•    Člen je povinný pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
•    Člen je povinný podľa svojho svedomia, rozsahu, možností a schopností pomáhať orgánom združenia
•    Člen je povinný ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
•    Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok

b)    Čestných členov vymenúva a potvrdzuje predseda združenia. Čestní členovia sú volení spomedzi vplyvných či mediálne známych osobností, ktorí výrazne pomáhajú činnosti združenia. Podmienkou prijatia za čestného člena je akceptovanie stanov združenia. Čestný člen nie je povinný uhradiť členský príspevok. Právom čestného člena je navonok reprezentovať združenie.

Článok V.
Orgány združenia

a)    najvyšším orgánom združenia je členská schôdza
b)    výkonným orgánom združenia je správna rada
c)    štatutárnym orgánom združenia je predseda
d)    kontrolným orgánom združenia je revízor

Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia a je ním členská schôdza, ktorá sa schádza min. jedenkrát ročne. Jej zasadnutie  zvoláva a obsahovo pripravuje správna rada. Vedie ju predseda združenia alebo ním poverený člen združenia.
Členská schôdza :
-    rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
-    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
-    schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení
-    volí a odvoláva členov správnej rady a revízora
-    na prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebný nadpolovičný súhlas prítomných členov.
-    na prijatie uznesenia o zániku združenia je potrebné dosiahnuť  trojštvrtinový súhlas prítomných členov

Výkonným orgánom je Správna rada, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi.

Správna rada:
-    riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej  schôdze
-    stretáva sa podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena
-    volí spomedzi seba predsedu na obdobie štyroch rokov
-    zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre toto rokovanie
-    správna rada má 3 členov

Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý je zároveň aj predsedom správnej rady. Zastupuje združenie na najvyššej úrovni. Predseda vykonáva a riadi operatívnu činnosť združenia v súlade a na základe rozhodnutí správnej rady. Predsedu v prípade neprítomnosti zastupuje ním splnomocnený zástupca.

Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Funkcia revízora je nezlúčiteľná s členstvom v orgánoch združenia. Revízor kontroluje hospodárenie  združenia, dodržiavanie stanov, a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Spôsob voľby členov orgánov združenia je upravený vnútornými predpismi.

Článok VI.
Zásady hospodárenia a zdroje majetku

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, finančné prostriedky z verejných zbierok, 2 % z dane fyzických i právnických osôb, výnosy z benefičných akcií a ekonomických aktivít.
Výnosy z majetku a vlastnej ekonomickej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
V záujem vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmov činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.


Článok VII.
Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením  s iným občianskym, združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.
Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa § 70 -§ 75 Obchodného zákonníka.
Združenie zaniká uznesením členskej schôdze osvedčeným notárskou zápisnicou a výmazom z registra MV SR.V Rožňave, 2.12.2010